"DOES YOUR BRAND OR CORPORATE HAS STRONG REPUTATION TO COMPETE ?"

Weekly Stories

Weekly stories No 1 August 2014

Story 1: 100 million VND, denied

>>> A consumer who had gotten a winning coupon was denied of the award. The reason was his coupon was invalid. The company that organized the Promotion event offered to give him some minimum amount as a consolation…

Câu chuyện 1: Trúng 100 triệu đồng nhưng không được trả thưởng

>>> Dù may mắn có trong tay phiếu trúng thưởng 100 triệu đồng, một người đã bị từ chối trả thường từ công ty tổ chức. Với lý do phiếu không hợp lệ, công ty tổ chức sự kiện đã tìm cách để không trả giải thưởng này. Họ thậm chí còn đề nghị hỗ trợ 2 triệu đồng như một hình thức an ủi cho người trúng thưởng này…

 

(Mr An, the person who wins 100 million vnd, was turned down the Prize)

 

Story 2: Concerns over minimum wage

>>> The government talked about raising minimum wage in order to cover the gap between the current minimum wage and the minimum living cost. There were 3 options, and a lot of conflicting ideas...

 

Câu chuyện 2: Tăng lương tối thiểu, cuộc rượt đuổi không có hồi kết

>>> Mức sống ngày càng đắt đỏ khiến cuộc sống của những người lao động đang nhận mức lương tối thiểu ngày càng trở nên khó khăn. Thực tế này khiến chính phủ đi đến quyết định tăng lương tối thiểu, tuy nhiên, quyết định này cũng gặp phải những ý kiến tranh cãi trái chiều, và các cuộc tranh luận vẫn như một cuộc rượt đổi không có hồi kết…

 

According to Awareness id Public Relations Publicity Intelligence team, there was a large number of articles that talked about those 2 stories. Being stories that attract attention, there were nearly 150 articles about them on online media alone (minimum wage with 89 articles, and coupon with 56 articles).

Theo nghiên cứu giám sát dư luận của công ty Awareness id Public Relations, 2 câu truyện trên là những sự kiện nhận được rất nhiều sự chú ý trong tuần qua. Chỉ trên phương tiện truyền thông trực tuyến, đã có đến gần 150 bài viết.. Lương tối thiểu (minimum wage) được đề cập đến với 89 bài báo, và phiếu trúng thưởng (coupon) với 56 bài viết.

 

With more than 30 articles a day on 7/31, and 25 articles on 8/1, minimun wage proved to be an hot issue. Likewise, the coupon story also gathered much attention with nearly 15 articles on 7/29.

Với hơn 30 bài viết trong ngày 31/7, và 25 bài vào ngày 1/8, lương tối thiểu đã trở thành một vấn đề nổi cộm trong dư luận. Những câu chuyện về phiếu trúng thưởng cũng nhận được nhiều sự chú ý với gần 15 bài viết vào ngày 29/7.

 

This graph shows the virality of the articles of both stories. In both cases, the orginial stories are less than spread articles. This shows that orginial articles are copied and reposted more than once.

Biểu đồ này cho thấy sự lan truyền mạnh mẽ của các bài báo. Trong cả hai trường hợp, những bài báo gốc thậm chí còn ít hơn so với các bài viết thuộc dạng được lan truyền. Điều này cho thấy bài báo gốc được sao chép và đăng lại nhiều hơn một lần mỗi bài.

 

This graph further explains the above graph. It meant for every article published, coupon story was recopied additional 1.55 articles, resulting in 2.55 spread rate. For minimum wage, each article is coped 1.78 times, leading to a spread rate of 2.78.

Biểu đồ này giải thích thêm cho đồ thị trên. Với tất cả các bài báo xuất bản, câu chuyện về phiếu trúng thưởng được sao chép và lan truyền thêm 1,55 bài báo, tỷ lệ lan truyền là 2.55. Đối với lương tối thiểu, mỗi bài viết được lập lại 1,78 lần, dẫn đến tỷ lệ lan truyền là 2.78.

 

For the coupon story, the name of the responsible company (Tribeco Binh Duong LLC) and the product (Unif instant noodle) is often mentioned. In most of it articles, the company name is mentioned 5 or more times.

Đối với câu chuyện phiếu trúng thưởng, tên của công ty chịu trách nhiệm về hoạt động (TNHH Tribeco Binh Duong) và tên sản phẩm (mì Unif) được đề cập tới khá nhiều. Trong hầu hết các bài báo, tên công ty được đề cập đến 5 lần hoặc nhiều hơn.

 

The number of total page view for each story. The coupon story has 24.4 million page views while the minimum wage story has 30.6 million page views.

Tổng số lượt truy cập của mỗi câu chuyện. Câu chuyện phiếu trúng thưởng có 24,4 triệu lượt truy cập, trong khi những câu chuyện về lương tối thiểu có đến có 30,6 triệu lượt xem.

>>> Conclusion: The coupon story raised a few important learning points. According to Awareness id Public Relations, for communication programs, especially promotional ones, businesses need to have risk management plans to prevent full-scale crises. And when crises do happen, businesses need to have task force to handle media communications effectively, and avoid staying off the grid since it can make the crises worse.

>>> Kết quả: Theo Awareness id Public Relations, câu chuyện về phiếu trúng thưởng 100 triệu đưa ra 1 bài học quý giá. Đối với bất kỳ chương trình truyền thông nào, đặc biệt là chương trình truyền thông khuyến mại, doanh nghiệp luôn phải có kế hoạch dự phòng rủi ro (risk management plan) để hạn chế bất kỳ những rủi ro nào có thể biến thành khủng hoảng. Và một khi khủng hoảng xảy ra, công ty cần phải thiết lập nhanh đội phản ứng nhanh để ứng xử truyền thông một cách hiệu quả, hạn chế việc im lặng, không tiếp xúc báo chí khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng.

Awareness id Publicity Intelligence is a subset of Awareness id Public Relations, a member of PROI world wide.
Awareness Intelligence is an unique publicity intelligence team in Vietnam who provides industry media monitoring, tracking and intelligence with qualitative and quantitative analyses.

*Awareness id Publicity Intelligence maintains all of the rights reserved for this report. All forms of copying are prohibited.

Any suggestion? Please let us know


6/F, Rosana Building,
60 Nguyen Dinh Chieu Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 38.224.024 - Fax: +84 8 38.224.026