"DOES YOUR BRAND OR CORPORATE HAS STRONG REPUTATION TO COMPETE ?"

Industry News

PROI CHÍNH THỨC HIỆN DIỆN TẠI GHANA

Andreas Fischer Appelt, Chủ Tịch Toàn Cầu PROI chính thức loan báo việc Mahogany Consult trở thành thành viên PROI tại Ghana theo sau sự hậu thuẫn của PROI Nam Phi, Atmosphere.

Andreas Fischer Appelt, Chủ Tịch Toàn Cầu PROI chính thức loan báo việc Mahogany Consult trở thành thành viên PROI tại Ghana theo sau sự hậu thuẫn của PROI Nam Phi, Atmosphere.

Chuyên môn chính của Mahogany Consult Tư vấn chiến lược PR, Tư vấn về quản trị, Sự kiện đặc biệt và trưng bày cho các chuyên ngành TÀi Chính, Phi lợi nhuận và hàng tiêu dùng nhanh.

PROI Ghana, Mahogany Consult được dẫn dắt bởi Cô Baaba Cofie và cô Esi Essuman Johnson.

Thông tin thêm về PROI Ghana Mahogany Consult có thể được tìm thấy tại http://www.mahoganyconsult.com/

End.

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ:
PROI Vietnam, Awareness id Public Relations
Email: askus@awareness.com.vn